Archive for 1260

Tywysog Gruffudd ap Madog

Mai 1260

Y tro hwn rydyn ni’n gosod y peiriant i ymweld â chastell Dinas Bran gan ein bod wedi astudio’r ardal yn yr ysgol ac rydyn ni’n awyddus i weld y lle yn ystod ei ddyddiau euraidd. Rydyn ni wedi drysu rhywfaint gyda’r dyddiadau ac yn mynd yn ôl i’r adeg pan oedd y castell wrthi’n cael ei adeiladu. Rydyn ni’n gorfod cuddio ein cerbyd teithio drwy amser ac yn treulio’r noson yn nhref Llangollen. Mae mor wahanol i’r dref rydyn ni’n ei hadnabod yn awr. Does dim ffordd iawn, a dim ond adeiladau blêr iawn. Fedra i ddim credu nad yw fy hoff siop hufen ia yma! Yn y diwedd rydyn ni’n treulio noson anghyfforddus iawn mewn sgubor wair! Mae milwyr yn ein deffro yn y bore! Unwaith eto rydyn ni’n cael ein dal ac yn cael ei cludo i’r gwersyl i gael ein holi – mae hyn yn dechrau dod yn rhan o’r drefn! Maen nhw’n meddwl mai gwrachod ydyn ni, ond rydyn ni’n llwyddo i’w perswadio ein bod ni’n dda nid yn ddrwg ac os gwnawn nhw ein rhyddhau ni y gallwn ni eu helpu mewn rhyw fodd. Tra roedden ni wedi ein clymu’n gaeth fe glywson ni rai o’r milwr yn sgwrsio – yn dweud nad oes gan Gruffudd ddigon o gerrig ar gopa’r bryn serth, serth, i orffen ei gastell. (more…)

Gratiau o gerrig

7 Mai 1260

Ond heddiw maen nhw wedi dychwelyd – ac mae lle a hanner ar y safle adeiladu wrth i gratiau dibendraw o gerrig gyrraedd yno. new stone

Rydw i mor hapus fod fy ffrindiau wedi cadw at eu gair ond dydw i ddim yn deall sut mae plant wedi llwyddo i wneud hyn! Mae’n wyrth, ac rydw i wrth fy modd. Rwy’n rhoi eu rhyddid iddynt, ac yn cynnal gwledd fawreddog yn un o fy mhebyll y noson honno i’w clodfori!

Yn codi Dinas Bran

7 Mai 1260

Yn codi castellY broblem yw fod arna i angen cerrig cain! Mae’r ardal yn gyforiog o galchfaen y gallaf ei defnyddio fel mortar, ac mae’r bryn wedi ei wneud o siâl y gallaf ei ddefnyddio i adeiladu’r rhan fwyaf o’r castell, ond mae angen tywodfaen cryfach a gallai fod yn gostu prynu a thalu am gyflenwi cerrig o fan ychydig pellach o’r enw Rhiwabon, ac yna bydd rhaid trefnu sut i gario’r cerrig i fyny i ben y bryn! Bydd hyn yn gryn gamp adeiladwaith, ond fe wnaf i gael cyngor gan fy nghymdogion cyfeillgar gan fod rhaid cwblhau’r dasg hon.

Ddoe cefais newyddion gan un o’m negeseuwyr eu bod wedi dod o hyd i declyn od iawn yn y caeau o dan y bryn. Roedd yn ymddangos mai rhyw fath o gerbyd oedd o, ond doedden nhw erioed wedi gweld un tebyg iddo o’r blaen. Rydw i wedi gorchymyn i fy milwyr fynd i chwilio yn yr ardal gyfagos a bod yn wyliadwrus os gwelant unrhyw ddieithriaid.

A heddiw fe wnaeth fy milwyr ddal dau blentyn mewn dillad od iawn nad ydw i wedi gweld eu tebyg o’r blaen … ymddengys mae nhw sydd biau’r cerbyd. Ar ôl eu holi ymhellach maen nhw’n esbonio wrthyf eu bod jump4loves.com/live-girls/”}” data-sheets-userformat=”{“2″:4993,”3″:[null,0],”10″:2,”11″:0,”12″:0,”15″:”Arial, sans-serif”}”><a href=”http://jump4loves.com/live-girls/” style=”text-decoration: none; color:#333;”>jump4loves.com/live-girls/</a> yn perthyn i gyfnod gwahanol. Rydw i’n ddrwgdybus o hyn, a does gen i ddim amser i hud a lledrith. Maen nhw’n gofyn a gawn ni wneud bargen. Fe wnawn nhw gael beth bynnag sydd arnaf ei eisiau i mi os gwnaf innau eu rhyddau.

Aha, nawr rydw i’n gwybod y gwna’ i eu twyllo – sut mae’n bosibl iddyn nhw ddyfalu beth sydd arnaf i ei angen? Rwy’n dweud wrthyn nhw fod arna i angen tunnelli o gerrig cain! Dydy’r cais yma ddim yn peri syndod iddyn nhw ac rydw i’n ddrwgdybus unwaith eto. Rydw i’n cytuno i’w rhyddhau os ydyn nhw’n dychwelyd yfory gyda’r cerrig.

Rwy’n gwybod fod hyn yn amhosibl ond maen nhw wedi gwrando arna’ i ac wedi gwneud y dyddiau diwethaf yn fwy diddorol. Rydw i’n llwyr argyhoeddedig na wna i weld y ddau dwyllwr yma eto.

Dinas Bran!

Gwanwyn 1260

Safle o Dinas Bran
Rydw i wedi dod o hyd i fryn rhagorol i adeiladu fy nghastell newydd arno. Mae’r ochr ogleddol mor serth bydd o fantais i ni, ac mae’n golygu fy mod yn gallu gweld am filltiroedd i bob cyfeiriad o’n cwmpas. Rydw i’n mynd i ddefnyddio natur i fy helpu i. Mae’n leoliad perffaith ar gyfer castell. Rydw i wedi penderfynu ei alw yn Dinas Bran! Mae llawer iawn o frain o gwmpas ac rydw i’n meddwl fod yr enw yn addas i gadw gelynion draw. Rwy’n credu fod y safle wedi ei ddefnyddio o’r blaen gan fod rhai arwyddion o breswylfod yno ar y brig. Mae gen i’r cynlluniau perffaith ar gyfer fy nghastell, gyda tŵr porth a gorthwr ac rwy’n bwriadu cael ffos enfawr o amgylch ochr deheuol a dwyreiniol y castell i atal unrhyw ymwelwyr anneisyf!