Blog Entries by Robert Jones

Fy ddyluniad newydd

21 Hydref 1520

Wnes i ddim cysgu chwinciad roeddwn i mor llawn cyffro ac roedd rhan fwyaf o’m gweddïau y noson honno yn diolch i Dduw am ei wyrth.

the new stained glass window designFe ddaethon nhw yn ôl, ond yn ddistaw y tro hwn. Roeddwn i’n falch oherwydd doeddwn i ddim eisiau codi ofn ar y pererinion a oedd yn ymdrochi yn y ffynnon. Roedd ganddynt sgrôl o’r dyluniad bron i 4 troedfedd o faint! Ac roedd yn goresgyn fy holl ddisgwyliadau, gyda’r lliwiau’n disgleirio yn haul y prynhawn. Doeddwn i ddim yn gallu diolch digon iddynt, ac roeddwn i ar bigau’r drain i fynd â’r sgrôl i’r crefftwr yn Rhuthun – byddai ganddo dasg a hanner o’i flaen!

Wna i byth anghofio fy ymwelwyr ifanc, ac rwy’n pendroni yn aml ai angylion a anfonwyd oddi fry i’m helpu i oeddynt.

ymwelwyr ifanc o’r dyfodol

Diwrnod od ond gwych heddiw! Wrth i mi gerdded o amgylch tiroedd yr eglwys yn meddwl am y ffenestr, clywais sŵn siffrwd anarferol yn y coed a gwelais gerbyd coch sgleiniog rhyfeddol ar olwynion. I ddechrau roedd arna’ i ofn ac roeddwn i’n tybio mai gwaith y diafol oedd o, ond yna clywais lais yn dweud ‘Helo’. Dyna lle roedd bachgen a merch mewn dillad lliwgar mwyaf anarferol.

Robert Jones meets Cai and TesniFe wnaethon nhw ofyn i mi pam fy mod i’n edrych mor fyfyrgar. Esboniais nad oeddwn i’n medru dod o hyd i ddylunydd ar gyfer y ffenestr. Fe ddywedson nhw y gallen nhw fy helpu. Rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n ddrwgdybus, gan mai dim ond plant oedden nhw! Ond fe es i â nhw yn ôl i fy nghartref a rhoi bwyd iddyn nhw.

Tra roedden nhw’n bwyta fe wnaethon nhw ddechrau esbonio o lle roedden nhw wedi dod. Fe ddywedason nhw eu bod nhw o’r dyfodol! Roeddwn i wedi synnu, ond wrth i mi wrando doedd gen i ddim dewis heblaw eu credu nhw – sut arall oedd modd esbonio eu gwisgoedd a’r peiriant sgleiniog a’r sŵn?

Fe wnaethon nhw ddweud y byddent yn gallu helpu dod o hyd i ddylunwyd petaen i’n nodi sut roeddwn i’n dychmygu y dylai’r ffenestr edrych. Roedd hynny’n hawdd gan nad oeddwn i wedi meddwl am unrhyw beth arall am wythnosau… roedd rhaid iddi fod y ffenestr gwydr lliw odidocaf yng Nghymru, ac roeddwn i am iddi gyfleu Coeden Deulu Jesse. Roedden nhw’n edrych yn ddryslyd felly fe wnes i esbonio mai Coeden Deulu Jesse yw darlun o hynafiaid Iesu Grist yr holl ffordd yn ôl at Jesse. Roedden nhw’n dal i edrych yn ffwndrus, ond pan wnes i egluro mai Jesse oedd tad Dafydd a laddodd y cawr Goliath fe wnaeth eu llygaid befrio ac roedden nhw’n nodio eu pennau yn hapus. Fe wnes i gario ymlaen gyda’r disgrifiad. Byddai Jesse ar ei orwedd yn cysgu yn ei ardd yn y gwaelod a byddai coeden yn deillio ohono gyda nifer o ganghennau i gyfleu coeden deulu hynafiaid brenhinol Iechyd, gyda’r Brenin Dafydd yn dal ei delyn yn y canol. Fe ddywedson nhw y byddent yn dod yn ôl y diwrnod canlynol, wrth y ffynnon.

Ffenestr newydd

12 Hydref 1520

Mae ein ffynnon sanctaidd wedi bod yn boblogaidd iawn eleni. Mae’r hanes wedi mynd ar led ac mae pererinion yn teithio o cyn belled â Sir Benfro i wella’r clefyd crafu ac mae rhai yn dweud fod y dŵr yn gwella’r frech wen, a mudandod a byddardod hyd yn oed.ffynnon sanctaidd

Fe aeth ein blwch cyfraniadau yn drwm iawn yn sgîl cyfraniadau’r pererinion diolchgar. Pan wnaethom ni gyfri’r arian roeddwn i wedi synnu faint roeddem ni wedi’i gasglu. Nawr byddwn yn gallu gosod y ffenestr gwydr lliw rydw i wedi breuddwydio amdani yn yr eglwys. Dyluniad hardd eithriadol i weddu i ddarlun yn cyfleu croesholiad Ein Harglwydd.

Yr unig broblem yw dydw i ddim yn gwybod pwy allai ddylunio ffenestr o’r fath. Rydw i wedi clywed am bobl yn Lloegr a Ffrainc a allai wneud hyn, ond does gen i ddim modd cysylltu efo nhw neu deithio i’w gweld.